FUTAGAMI(二上)系列黄铜三脚架

特点介绍:

天然处理表面的实心黄铜三脚架


尺寸规格 (mm):

* 左上
黄铜三脚架---- TSUKI(月亮)直径130 高12

*右上
黄铜三脚架---- TAIYO(太阳)直径150 高12

*左下
黄铜三脚架---- GINGA(银河)直径180 高12

*右下
黄铜三脚架---- HOSHI(星星)宽165 深165 高15


材质:

黄铜

FUTAGAMI Brass Trivet
FUTAGAMI Brass Trivet
FUTAGAMI Brass Trivet
FUTAGAMI Brass Trivet

Click for the next slide.

designer

OJI Masanori

OJI Masanori

maker

FUTAGAMI

FUTAGAMI